ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 №1118)

 

Затверджений у сумі:   один  мільйон   чотириста п’ятьдесять тисяч сімсот гривень (1450700)

Голова Рожнятівської

 районної державної   адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ___________________І .Б. Люклян
11 січня 2017 року

М.П.

   КОШТОРИС
на 2017 рік

02143583  Відділ освіти Рожнятівської РДА
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
Рожнятівського району Івано-Франківської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  – місцевий
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  – 010- відділ освіти
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету( код  та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих  бюджетів

(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації  видатків та кредитування  для бюджетів місцевого самоврядування ,

які не застосовують програмно-цільового методу  – 1011090 – будинок дитячо-юнацької творчості

(тис. грн)

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ

 

загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього х 1450700 1450700
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 1450700 х 1450700
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х
 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  25010000 х
(розписати за підгрупами)
 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
 інші надходження, у тому числі: х 
 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х 
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) х 
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х 
х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього х 1450700 1450700
Поточні видатки 2000 1450700 1450700
Оплата праці 2110 1105000 1105000
Заробітна плата  2111 1105000 1105000
Грошове забезпечення військовослужбовців   2112
Нарахування на оплату праці  2120 243200 243200
Використання товарів і послуг 2200 102500 102500
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 7000 7000
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 4000 4000
Видатки на відрядження 2250 4500 4500
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 87000 87000
Оплата теплопостачання  2271 82000 82000
Оплата водопостачання та водовідведення  2272 1000 1000
Оплата електроенергії   2273 4000 4000
Оплата природного газу  2274
Оплата інших енергоносіїв  2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  2282
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти  2600 
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення  2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки   2800
Капітальні видатки 3000 
Придбання основного капіталу 3100 
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла  3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів   3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів  3132
Реконструкція та реставрація 3140
1 2 3 4 5
Реконструкція житлового фонду (приміщень)  3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів  3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури  3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200 
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112
Надання інших внутрішніх кредитів  4113
           Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

 

 

 

 

Керівник                           _________ Р.Р. Стоцький
(підпис)     (ініціали і прізвище) 
_____________________________
(підпис)     (ініціали і прізвище) 
 

 

 

 

 

Керівник бухгалтерської служби / 

начальник планово-фінансового підрозділу

 

11 січня  2017 рік

 

М. П. 

                   

 

 

               

 

                          __________Н.М. Бойчук
                                 (підпис)     (ініціали і прізвище) 

                     _____________________________
                                 (підпис)     (ініціали і прізвище) 

 

Кошторис Рожнятівського БДЮТ на 2017 року